x

 
 

Tháng ngày lam lũ

Ngồi xuống đây anh kể vợ nghe Cấy thời mọi ngay quê mình đưng thiếu thốn Đến dở cơm chỉ toàn khoai xéo trộn Gộc thu đủ mói lên cụng xong bựa, qua ngày. Đồ mặc đến trường tuần lệ mới dám thay Hết sổ chỉ, rách khu, rồi troạng đụng Cứ nậy lên, lại ngắn đi một đoạn Chắp ngược, nối xuôi, ống gấu đủ màu. Dép tổ ong gạy mụi, gót mòn sau Chổ buộc thép, chổ nung liềm để dán Mạo bung vành với trốc, thành bè» Xem thêm