Một thoáng em đi tiễn biệt rồi

Hạt buồn theo gió thoảng buông trôi

Mây lang thang đậu tìm bến mới

Để giọt sương câm ngậm suốt đời

Ướt mềm gối tựa mưa thêu bóng

Vệt nhớ theo chiều cứ chậm lăn

Lòng ai dịu ướt mơ hạt nắng

Ánh bạc ẩn hình sóng lăn tăn

Khóe mắt say nồng hương sắc lắng

Người đi từ biệt ấm giọng ngân

Trời cao mây trắng trôi hồi ức

Để lại trăm năm sóng bụi trần.